Privacyverklaring

Bij het verlenen van de diensten in mijn praktijk Illumica, waarvan leiderschap-levensvragen.nl deel uitmaakt, verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga is deze privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring is vanaf 25 mei 2018 verplicht voor elk bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt en is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verkrijgen van persoonsgegevens

In mijn praktijk, gevestigd aan de Anne de Vriessingel 15, 2652 HL te Berkel en Rodenrijs, kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking nodig zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

De plichten van de praktijk

Praktijk Illumica is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening of coaching;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Uw rechten als betrokkene

U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Praktijk Illumica heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener of coach voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen, zoals het doorbreken van de zwijgplicht op grond van een wettelijk voorschrift of wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. In het kader van intervisie/supervisie zal in volledige anonimiteit over een cliënt kunnen worden gesproken.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht, dan ga ik hierover graag met u in gesprek. U kunt dan mailen naar Claudia Füss via het mailadres claudiafuss@hetnet.nl.